مزایاي کاربرد فرمستون و بلوک سبک

– کاهش بار مرده سبب کوچک تر شدن اعضا نگهدار می شود.
– کاهش بار مرده بزور مستقیم باعث کاهش نیروهاي لرزه اي وارد بر سازه می گردد.
– در گسترش پلها می توان با استفاده از مواد سبک مانند بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) می توان عرشه پل را جهت تحمل ترافیک بیشتر بزرگ ترنمود بدون اینکه تغییري در سازه و یا فونداسیون پل ایجاد کنیم.
– با توجه به مقاومت مطلوب بتن سبک (بلوک سبک هبلکس اردکان) در برابر آتش سوزي می توان از حداقل توصیه شده ضخامت بتن در کفها کاست.
– حمل و نقل قطعات پیش ساخته با بتن سبک (بلوک سبک هبلکس اردکان) بسیار راحت تر بوده و هزینه کمتري در بر دارد.